CampusSport svarar på feedbacken

Vi förverkligade hösten 2020 en feedbacksförfrågan till vilken det sammanlagt kom 200 svar. Tack till alla som svarat! CampusSports tjänster fick det allmänna vitsordet 4,10 (på skalan 1-5). Det frågades också om corona-tidens inverkan på utövandet av motionen samt uppskattningen av ändamålsenligheten i specialarrangemangen i CampusSports tjänster. Av de svarande tyckte 79 % att corona-tidens specialarrangemang var lämpliga, 9 % tyckte att de var för stränga och 12 % tyckte att de var för slappa. Vi fick också i detta sammanhang många öppna svar i vilka det såväl tackades för ansvarsfullhet och goda arrangemang som gavs utvecklingsförslag, som vi tar i betraktande då motionsverksamheten hoppeligen i något skede under pandemin kan påbörjas beträffande alla funktioner. Mest feedback kom det om medmotionärernas ringa användning av mask – till detta kan alla som individer påverka.

I förfrågan frågades om motionsvanornas möjliga förändring under corona-tiden. Bland de svarande hade 40 % motionerat på egen hand mera än förut, 15 % mindre än förut och 45 % erfor att ingen förändring i motionen hade skett jämfört med tidigare. 17 % hade använt CampusSports tjänster mera än tidigare, 28 % mindre än tidigare och 32 % lika mycket som tidigare. 5 % av de svarande hade inte alls använt CampusSports tjänster hösten 2020 och 18 % av de svarande var nya användare, som inte hade tidigare jämförelsegrund. Bland de, som använt tjänsterna mera än tidigare uppgavs ofta som orsak distansarbete och studievardagens flexiblare tidtabell samt viljan att satsa på det egna välbefinnandet under undantagstillståndet. Bland de, som använt tjänsterna mindre än tidigare uppgavs som orsak bl.a. osäkerheten att rymmas in i salen förorsakat av begränsningarna, deltagarantalen för gymmen samt rädslan för coronasmitta. Vi frågade också om åsikter om gymmenas tidsbokningar och frågan delade på åsikterna och medförde kraftiga ställningstaganden både för bokningar och mot dem. Tidsbokningar till samtliga gym togs i bruk i slutet av februari 2021, då gymmen öppnades på nytt.

I likhet med tidigare feedbacksförfrågningar har vi besvarat en del av feedbacken från de öppna frågorna. Då mycket feedback upprepas årligen har vi nödvändigtvis inte besvarat den på nytt, det lönar sig att bekanta sig med FAQ-sektionen på våra webbsidor.

Jag gick förr på ASA-gymmet, men nu har det varit stängt hela hösten. Varför? Jag har inte hittat någon orsak till det eller information om hur länge stängningen fortsätter.
Enligt Åbo Akademis beslut har ASA-gymmet varit stängt sedan våren 2020. Då Åbo Akademi p.g.a. corona-situationen begränsade all verksamhet på campuset väldigt kraftigt, fick vi inte trots förhandlingar lov att öppna gymmet. Som det ser ut kommer Åbo Akademi inte att tillåta användning av ASA-gymmet under pågående läsår.

På gymmen finns det för lite utrymme för kettlebell-träning, för lite utrustning, särskilt lättare (4-8 kg).
Av våra gym lämpar sig Råggatan, Formis och ASA bäst för kettlebell-träning. ASA har förvisso varit stängt under detta läsår. Vid nämnda gym finns det också lättare utrustning. Många av kettlebell-rörelserna kan också göras med hantlar, som det finns mycket av vid alla våra gym. Under normala tider lönar det sig också att utnyttja gymrådgivningen, som erbjuds en gång i veckan; med hjälp av ett proffs hittas ofta ett alternativt sätt att nå sina egna träningsmål fastän det i vissa salar inte hittas just det redskap som man själv är van att träna med.

Varför är användningen av magnesium förbjuden på gymmen? Det verkar som om man inte får lyfta stora tyngder på era gym. Det skulle behövas mattor till gymmen.
Användning av flytande magnesium är tillåten, men magnesium i pulverform är förbjuden p.g.a. sottandet. Mattorna och övriga textilier togs tillfälligt bort från gymmen p.g.a. coronasituationen för mjuka redskap går inte att putsa tillräckligt bra. Under normala förhållanden finns det mattor i samtliga gym.

Det enda gymmet, som jag skulle ha villat använda d.v.s. Educarium. Där kan man inte parkera bilen om man inte är studerande vid Åbo Universitet. De har löst in en egen plats. För alla andra erbjuds endast bötesplatser. Dessutom tydligen en Åbo-praxis att det inte ens finns ett ordentligt direktiv över var salen finns. Kunde inte på något vis hitta var salen kunde finnas på det vidsträckta området och då parkeringsplatserna var endast bötesplatser lyckades inte heller förankringen.
Vägbeskrivningarna till alla våra motionsutrymmen hittas på våra webbsidor på förevisning av Alla lokaler-sidan. På nämnda sida hittas också bilder på ingången till samtliga motionsutrymmen. I närheten av Educarium hittas betald gatuparkering t.ex. vid Kaserngatan och Biskopsgatan. På Turun Åbo Universitets egen parkering behövs parkeringstillstånd må-fr kl. 8-16. Under övriga tidpunkter får man parkera på parkeringsplatsen även utan parkeringstillstånd. Obs! Det här är uppgifterna just nu, CampusSport ansvarar inte för möjliga ändringar. Om Åbo Universitets parkering på campusområdet är nämnt på Åbo Univeristets webbsidor: https://www.utu.fi/fi/yliopisto/turun-kampus/pys%C3%A4kointi. Värt att notera att det till Educarium är behändigt att komma t.ex. med Fölläri-stadscykel, för på Educariums torg finns det en egen Fölläri-station.

På Råggatan finns onödigt många någon slags ufo-skidredskap men å andra sidan saknas viktiga basredskap såsom, om jag minns, nedre vinsch fattas.
I Råggatans gym finns nedre vinsch på salens högra sida som en del av en anläggningshelhet. Såsom vi ser hittas på samtliga gym tillräckligt med redskap för basträning, varutöver vi har velat skaffa lite annorlunda redskap i experimentsyfte, vilka hittas vanligtvis endast i en sal. På Råggatan är dessa skidergometern samt en funktionell löpmatta.

På Iskeris innebandyturer borde det finnas flera platser, nästan alltid fulla.
Vi har kalkylerat deltagarmaxtalen för bollspelsturerna så att samtliga deltagare hinner få tillräckligt med speltid under turen. Beträffande innebandyturerna var populariteten större än tidigare år varvid vi reagerade med att ändra innebandyns nybörjartur till öppen speltur varvid innebandyns spelturer erbjöds tre gånger i veckan.

I Educarium verkligen små omklädningsrum, inga skåp för saker.
Educariums omklädningsrum är beklagligt små, men vi vill påminna om att det finns totalt tre omklädningsrum för damer: i korridoren när man kommer in de två första samt omklädningsrummet i ändan av korridoren. Vi har föreslagit att omklädningsrummet i ändan av korridoren skulle göras könsneutralt, men utrymmets övriga användare har inte gått med på det. I Educariums korridor till omklädningsrummen finns större förvaringsboxar, som är avsedda för förvaring av saker under tiden för träning. Förvaringsboxarna låses med skilda lås och lås får vid behov lånas från kundbetjäningsdisken under dess öppethållningstid.

Till Educariums danstimmar vore det häftigt att få speglar!
Tyvärr kan speglar inte installeras till Educarium, för salen används också för bollspel.

Avslutandet av gruppmotionstimmarna p.g.a. låga deltagarantal efter höstlovsveckan var ett verkligt underligt drag.
I våra användningsvillkor är nämnt att CampusSport förbehåller sig rätten att ändra timschemorna bestående eller tillfälligt. Alla användare av motionstjänsterna har godkänt användarvillkoren då de betalat motionsavgiften. Vi har gjort motsvarande kontroll av deltagarantalen vid mitten av varje period och tagit bort de timmar vilkas deltagarantal fortgående har varit väldigt låga. Antalet timmar, som erbjuds är också beroende av hur mycket motionsavgifter som betalas. Hösten 2020 var antalet betalda motionsavgifter bara ungefär hälften av det normala, men vi höll veckotimantalet ändå på nästan normal nivå så att deltagarantalen skulle hållas lägre. Fastän CampusSports verksamhet är under alla omständigheter ekonomiskt olönsam (m.a.o. högskolorna täcker merparten av kostnaderna) och vi inte talar om affärsverksamhet som strävar efter vinst, så är det ekonomiskt omöjligt för oss att fortgående arrangera timmar för grupper under fem personer.

CS 9.3.2021