FAQ

MOTIONSAVGIFTERNA OCH TIDSBOKNINGSSYSTEMET

Hur kan jag ansluta mig som medlem av CampusSport?
Medlemsskapet till CampusSport skaffas alltid via nätbutiken. Kontant- eller kortbetalningi motionsutrymmena är inte möjlig. Närmare direktiv samt avgifterna hittas på Info-sidan.

Vem kan vara medlemmar av CampusSport?
Följande studerande- och personalgrupper inom Åbo yrkeshögskola, Åbo universitet, Åbo Akademi samt Yrkeshögskolan Novia, som har anmält sig som närvarande har rätt till CampusSports tjänster:
– Studeranden, som deltar i en utbildning, som leder till examen.
– Utbytesstuderanden
– Anställda med anställningsförhållande vid högskolorna, även deltidsanställda (personalavgift)
– Forskarstuderanden (personalavgift)
– Stipendieforskare (personalavgift)
– Dessutom: DIAK:s och HUMAK:s i Åbo studerande, Åbo yrkeshögskolas ledstuderande.
Andra än de ovannämnda grupperna har inte möjlighet att nyttja CampusSports tjänster.

Kan jag betala motionsavgiften för en annan person eller köpa den som gåva?
Då man betalar motionsavgiften eller en kurs bör var och en göra en nätköpsbeställning med sin egen HAKA-kod d.v.s. man kan inte göra det för en annan person. Då den egentliga betalningen flyttas till Paytrail-betalningstjänsten har det ingen betydelse vem som utför betalningen. M.a.o. medlemsskapet kan köpas som gåva men mottagaren av gåvan måste under köpögonblicket vara inloggad i nätbutiken för att medlemssakpet skall kunna registreras på dennes kundkonto.

Varför finns det inte i CampusSports utbud engångstillfällen eller kortare, t.ex. en månads medlemsskap?
CampusSports förmånlighet baserar sig på det att vi erbjuder samma produkt åt alla, vilket t.ex. underlättar arrangerandet av passerkontrollen. Åtskilliga produkter på marknaden skulle utöka de administrativa kostnaderna och skulle medföra att prieserna på alla produkter sku måsta höjas. Priset på engångstillfällena eller månadsmedlemsskapet skulle i proportion vara så mycket högre än hela läsårets medlemsskap att vi inte tror att efterfrågan på dem skulle vara tillräckligt stor.

Bör man boka plats på förhand till timmarna?
Av motionsturernas platser kan 70 % bokas i förväg via det elektroniska bokningssystemet. 30 % av platserna ges ut i den ordning, som man anländer De platser, som delas ut på plats kan lösas in tidigast två timmar innan timmen/turen börjar. Mera detaljerade regler om bokningarna hittas på Användningsregler-sidan.

Hur länge på förhand bör man anlända till motionstimmen?
Ifall du inte är förhandsanmäld till timmen rekommenderar vi att du anländer ca. 20-30 minuter innan timmen börjar, varvid det sannolikt ännu finns platser kvar. En förhandsbokning bör bekräftas på motionsplatsens självbetjäningsstation senast 10 minuter innan timmen börjar. Om timbokningen inte bekräftas blir platsen fri för övriga användare. För klädbyte och sökandet av redskap bör reserveras minst 10 minuter.

Varför kan jag inte boka en plats från gruppmotionen fastän jag har betalat motionsavgiften?
Har du blivit färdig? Ditt medlemsskap är i kraft till slutet av betalperioden, ifall du har skaffat det innan du blivit färdig, men inte mera kan boka timmar för igenkännandet i bokningssystemet görs med högskolornas HAKA-koder.
Har du låtit bli att anlända till en timme, som du har bokat plats till? Vid hinder bör bokningen inhiberas via det elektroniska systemet minst två timmar innan timmen börjar. Efter två icke-inhiberade eller obekräftade bokningar följer ett automatiskt två veckors bokningsförbud. De icke-inhiberade turerna nollställs i slutet av höst- och vårperioden.

Kan jag delta i timmarna, fastän jag har bokningsförbud?
Man kan normalt delta i timmarna även fastän man har bokningsförbud, ifall det finns plats.

Min tag fungerar inte. Jag kommer inte in till motionsutrymmet fastän jag har betalat medlemsavgiften.
Kontrollera att du är vid rätt ingång. I byggnaden kan finnas flera ingångar av vilka bara en är avsedd för CampusSports medlemmar. Säkra att du visar tagen åt rätt läsare. Eftersom CampusSport inte är den enda som använder utrymmena kan det vid ingångarna finnas många läsare. CampusSports läsare är märkt med CampusSports klistermärke. Kontrollera också att du är på väg till salen inom ramen för öppethållningstiden. Öppethållningstiderna och fotona på utrymmenas ingångar hittar du på Lokaler-sidan. Det är också möjligt att tagens chip har gått sönder varvid du måste aktivera en ny tag i bruk.

GYMMEN

Kan ni inte göra något åt trängseln i gymmen?
Storleken på våra gymm kan vi inte påverka, men användningsgraden är väldigt olika. Vi rekommenderar att speciellt pröva på Formis’ gym, i vilket det i genomsnitt är färre användare än i de övriga gymmen. Veckodagen och klockslaget inverkar också mycket på gymmens trängsel. Mest trängsel är det kl. 16-20. Därutöver är början av veckan betydligt populärare än slutet av veckan

Enligt användarstatistiken är det lugnt i gymmen, men när jag går dit är där ändå mycket folk. Varför?
Gymmens användarstatistik visar genomsnittet på de fyra senaste veckorna. Statistiken uppdateras varje vecka alltid natten mot måndagen. De är alltså inte i realtid, men ger en fingervisning om salarnas användningsgrad.

Varför hålls redskap i dåligt skick i bruk?
Det är viktigt för oss att redskapen är trygga och att de underhålls regelbundet. Ifall våra medlemmar hittar brister i redskapen, önskar vi att detta anmäls genast åt motionsutrymmesövervakarna eller per mail till adress info@campussport.fi.

Har nybörjare möjlighet att få handledning i hur man använder gymredskapen?
Vi rekommenderar att ta del av gymmhandledningen, som arrangeras en gång i veckan på samtliga gymm. Gymmhandledningen ingår i motionsavgiften. Instruktörerna berättar gärna om redskapen samt hur och till vad de används. Gyminstruktörstiderna hittar du på Börja motionera -sidan.Tidvis arrangerar vi grundkurser i Gymträning och utöver det kan man via CampusSport köpa personal trainer tjänster.

Kunde gymmen öppna tidigare på morgonen?
Gymmen städas på morgonen och städningen kan tyvärr inte tidigareläggas.

LEDD MOTION OCH BOLLSPEL

Behöver jag egna redsakp på bollspels- och gruppmotionstimmarna?
Du behöver ingenting annat med dig än kläder till inomhusmotion, lämpliga skor, en vattenflaska samt en svetthandduk. Alla redskap, som behövs finns i motionsutrymmena, om du vill kan du ändå ta med dig t.ex. en egen yogamatta eller innebandyklubba.

Kan jag komma med mitt i perioden?
Då instruktörerna planerar timmarna tar de i betraktande att man komma till timmarna när som helst och at det varje gång kan finnas nya deltagare. Spelar alltså ingen roll, fastän du inte kan delta varje gång eller ifall du vill pröva på en ny gren i slutet av perioden. Att notera beträffande Sport Sirkkas danstimmar är att på endel timmar görs samma koreografi 4-6 veckor.

Varför får personalen använda CampusSports tjänster? Varför får personalen delta i studerandenas timmar men studerandena får inte delta i personalens timmar?
CampusSports tjänster är riktade åt hela högskolesamfundet, där både de studerande och anställda är viktiga och jämställda kundgrupper. Högskolorna har valt CampusSport som metod för att stöda personalens välbefinnande (jfr. motionssedlarna). I vårt utbud finns några timmar riktade enbart åt personalen. Av den orsaken personalens motionsavgift högre än studerandenas. I övrigt är allt utbud avsett såväl för studerande och personal d.v.s. särskilda ”studerande timmar” finns inte i vårt utbud.

Varför finns det inga gruppmotionstimmar i Educarium på morgnarna?
CampusSport använder inte ensam Educariums sal. OKL (lärarstuderandena) har förkörsrätt på dagtid, av vilken anledning CampusSport inte kan, åtminstone ännu, arrangera morgontimmar där.

Varför räcker gruppmotionstimmarna 50 minuter i stället för en timme?
Ifall våra timmar skulle vara 60 minuter och inte 50 minuter skulle det betyda att vi varje dag skulle ha en timme mindre. Vi vill dagligen erbjuda möjligast många timmar och möjligheter till motionför möjligast många personer.

Kunde man få speglar till Educariums motionssal?
Tyvärr går det inte att installera speglar till Educarium för salen används också för bollspel.

Kan motionstidtabellen fås i pappersversion?
Från webbsidan, Veckoshema-sidan går det att printa ut en tidtabell i pdf-format, som är aktuellt. Då ändringar i tidtabellen sker även mitt i perioden är det inte vettigt att trycka tidtabellen, som kan föråldras snabbt.

Varför avslutades min favorittimme mitt i allt?
Veckotimmarna kan avslutas ifall deltagarantalet fortgående är för lågt. I våra användarvillkor är det nämnt att CampusSport har rätt att ändra på timutbudet temporärt eller bestående. Vi strävar till att informera om avslutande av timmar senast två veckor innan ändringen träder i kraft.

Hur vet jag vilka timmar som passar för nybörjare?
I motionskalendern finns det lämpliga timmar för nybörjare nästan varje veckodag. Timmarna har en kravnivå 1-3 och varje nivå är nämnd i samband med timbeskrivningen. Dessutom är de timmar, som är lämpliga för nybörjare skilt listade på Börja motionera -sidan.

Jag skulle villa gå på bollspelsturerna, men jag deltar inte eftersom det enligt förhandsbokningen inte är någon annan på väg?
Till bollspelsturerna deltar man också mycket utan förhandsbokning och deltgarantalet är ofta minst 50% större än vad förhandsbokningen gör gällande.

Varför finns det så lite vattenmotion?
CampusSport har ingen egen simbassäng utan vi måste hyra utrymmena för vattenmotion utifrån. P.g.a. höga bassänghyror och dåliga tider för användning kan vi tyvärr inte erbjuda mera vattenmotion än i nuläget.

KURSERNA

Måste jag vara medlem av CampusSport för att delta i en kurs med separat avgift?
Deltagande i kurser förutsätter inte CampusSports medlemsskap ifall du inte vill använda CampusSports övriga tjänster. Notera dock att kurserna är riktade åt samma användargrupper som CampusSports övriga tjänster d.v.s. du måste vara en studerande eller personal inom en högskola i Åbo för att kunna delta.

Varför är kurserna så dyra i förhållandet till motionsavgiften?
I de grenar, som erbjuds som kurser med separata avgifter är utgifterna ofta högre (t.ex. i pilates som en följd av dyr utbildning) och de kan inte direkt jämföras med CampusSports övriga utbud. Kurserna ger ingen vinst, vi täcker enbart utgifterna. Dessutom är momsen högre på kursavgifterna, 24 %. Våra kurser är dock klart billigare än motsvarande kurser på den privata marknaden.

Varför måste jag innan jag deltar i en viss veckotimme delta i en separat teknikkurs? Kunde man inte gå igenom tekniken på den egentliga timmen?
Vissa grenar (såsom motionsboxning) är sådana att för att de skall kunna hållas smidigt, vettigt och tryggt så är det nödvändigt att verkliga nybörjare inte är med på veckotimmen. Instruktören måste kunna koncentrera sig på hela gruppen och det lyckas inte om man måste ge extra mycket uppmärksamhet åt nybörjare. Av denna anledning har vi gått in för ett arrangemang med skild grund-/teknikkurs.

KONSTANTA TURER

Kan man från CampusSports utrymmen boka en egen träningstur för sitt eget gäng?
Man kan boka en konstant tur för eget bruk, d.v.s. en tur med samma veckodag och klockslag varje vecka. Inkommande läsårs turer delas ut i maj-juni. Turerna utdelas i huvudsak för hela läsåret, men bokningen kan också göras enbart för hösten eller våren. Konstanta turer för badminton utdelas enbart för hösten eller enbart för våren. Efter ansökningarna av konstanta turer kan förfrågningar om lediga turer riktas till adress petri.kuokkanen@campussport.fi.

Vem kan boka konstanta turer?
Den, som bokar bör vara studerande eller personal vid någon högskola i Åbo. Av de, som deltar i turen bör 50 % vara från Åbo-högskolor.

Vilka konstanta eller enskilda turer kostar och vilka utrymmen kan bokas?
Utrymmen, som kan bokas samt avgifter hittas på Lokaler att hyra -sidan.